::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559    ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่ - เดือน - ปี

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง มูลค่าเปลี่ยนแปลง
29 ธ.ค. 60 369,250,445,599.1
50.5333 0.327
22 ธ.ค. 60 371,640,008,440.29
50.8603 -0.8857
15 ธ.ค. 60 365,168,196,015.54
49.9746 -0.4553
8 ธ.ค. 60 361,841,231,174.98
49.5193 0.1586
1 ธ.ค. 60 362,999,937,488.24
49.6779 -0.8827
24 พ.ย. 60 356,549,908,784.69
48.7952 0.2286
17 พ.ย. 60 358,220,402,230.5
49.0238 -0.3045
10 พ.ย. 60 355,995,404,499.62
48.7193 -0.0646
3 พ.ย. 60 355,523,498,979.02
48.6547 0.4647
27 ต.ค. 60 358,919,217,378.25
49.1194 -0.3724
20 ต.ค. 60 356,198,224,712.96
48.7470 1.3337
13 ต.ค. 60 365,943,187,006.34
50.0807 -0.4219
6 ต.ค. 60 362,860,546,944.39
49.6588 -0.5021
29 ก.ย. 60 359,191,419,305.71
49.1567 -0.1740
22 ก.ย. 60 357,920,086,064.89
48.9827 0.5311
15 ก.ย. 60 361,801,199,460.90
49.5138 -1.1746
8 ก.ย. 60 353,218,072,657.16
48.3392 -0.2603
1 ก.ย. 60 351,316,423,212.04
48.0789 -1.6833
25 ส.ค. 60 339,016,233,918.73
46.3956 -0.4889
18 ส.ค. 60 335,443,354,256.77 45.9067 -0.3528
11 ส.ค. 60 332,865,644,722.52 45.5539 0.0291
4 ส.ค. 60 333,078,490,078.31 45.583 1.1182
28 ก.ค. 60 341,249,265,123.65 46.7012 -0.4732
21 ก.ค. 60 337,791,776,194.15 46.228 0.3995
14 ก.ค. 60 340,710,914,785.60 46.6275 -0.2007
7 ก.ค. 60 339,244,002,691.16 46.4268 -0.0623
30 มิ.ย. 60 338,788,853,358.94 46.3645 0.4687
23 มิ.ย. 60 342,213,775,558.09 46.8332 0.0656
16 มิ.ย. 60 342,692,935,847.32 46.8988 -0.0725
9 มิ.ย. 60 342,163,322,134.74 46.8263 0.6859
2 มิ.ย. 60 347,175,021,047.9 47.5122 -0.0803
26 พ.ค. 60 346,588,647,557.18 47.4319 -0.4702
19 พ.ค. 60 343,152,483,047.26 46.9617 -0.3528
12 พ.ค. 60 340,574,690,221.1 46.6089 0.9662
5 พ.ค. 60 347,635,151,970.56 47.5751 -0.3265
28 เม.ย. 60 345,248,805,564.82 47.2486 0.0772
21 เม.ย. 60 345,813,161,049.5 47.3258 0.6687
14 เม.ย. 60 350,699,643,573.16 47.9945 0.0179
7 เม.ย. 60 350,830,272,257.35 48.0124 -0.4315
31 มี.ค. 60 347,677,329,200.92 47.5809 -0.3028
24 มี.ค. 60 349,889,866,475.7 47.8837 -0.9397
17 มี.ค. 60 343,023,365,480.9 46.9440 -0.793
10 มี.ค. 60 337,228,604,626.56 46.1510 0.4409
3 มี.ค. 60 340,450,407,812.62 46.5919 -0.054
24 ก.พ. 60 340,055,953,914.4 46.5379 0.0861
17 ก.พ. 60 340,685,407,041.7 46.6240 0.0418
10 ก.พ. 60 340,990,163,302.85 46.6658 0.6202
3 ก.พ. 60 345,522,534,767.83 47.2860 0.4235
27 ม.ค. 60 348,616,707,658.01 47.7095 -1.9907
20 ม.ค. 60 334,044,192,317.19 45.7152 0.6818
13 ม.ค. 60 339,026,702,736.77 46.397 0.0820
6 ม.ค. 60 339,625,397,911.58 46.479 -1.4916
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย  
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย
 

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : นาท 6/01/2017  (nart.n@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3355)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online