::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560    ข้อมูลปัจจุบัน

วันที่ - เดือน - ปี

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง มูลค่าเปลี่ยนแปลง
28 ธ.ค. 61 361,644,850,425.28 49.9329 1.4067
21 ธ.ค. 61 371,833,537,770.71 51.3396 0.3548
14 ธ.ค. 61 374,403,200,377.25 51.6944 1.1451
7 ธ.ค. 61 382,696,308,411.20 52.8395 -0.1619
30 พ.ย. 61 381,523,676,721.58 52.6776 -0.856
23 พ.ย. 61 375,323,953,349.89 51.8216 0.3806
16 พ.ย. 61 378,080,694,152.75 52.2022 0.864
9 พ.ย. 61 384,555,763,577.20 53.0962 0.3661
2 พ.ย. 61 387,207,166,176.53 53.4623 -1.6356
26 ต.ค. 61 375,361,236,613.69 51.8267 1.8276
19 ต.ค. 61 388,597,936,782.03 53.6543 0.5934
12 ต.ค. 61 392,895,744,537.91 54.2477 0.4439
5 ต.ค. 61 399,635,840,631.47 54.6916 1.6765
28 ก.ย. 61 411,886,134,658.20 56.3681 -0.202
21 ก.ย. 61 410,409,693,928.10 56.1661 -1.1157
14 ก.ย. 61 402,257,058,046.66 55.0504 -1.4833
7 ก.ย. 61 391,418,763,924.58 53.5671 1.6465
31 ส.ค. 61 403,450,189,238.51 55.2136 -0.5484
24 ส.ค. 61 399,442,508,957.49 54.6652 -0.5557
17 ส.ค. 61 395,382,351,957.70 54.1095 0.3919
10 ส.ค. 61 398,245,681,216.20 54.5014 -0.438
3 ส.ค. 61 395,045,562,035.19 54.0634 -0.6367
26 ก.ค. 61 390,397,340,057.17 53.4273 -0.991
20 ก.ค. 61 383,155,978,441.96 52.4363 -2.9357
13 ก.ค. 61 361,704,882,402.09 49.5006 -0.7569
6 ก.ค. 61 356,173,836,619.98 48.7437 -0.0650
29 มิ.ย. 61 355,699,238,360.11 48.6787 1.3368
22 มิ.ย. 61 365,467,278,615.95 50.0155 2.4579
15 มิ.ย. 61 383,427,246,113.54 52.4734 0.4581
8 มิ.ย. 61 386,774,265,911.45 52.9315 0.1919
1 มิ.ย. 61 388,176,912,201.15 53.1234 0.4850
25 พ.ค. 61 391,720,474,328.35 53.6084 1.9235
18 พ.ค. 61 405,775,758,936.31 55.5319 0.0048
11 พ.ค. 61 405,810,416,873.49 55.5367 0.1249
4 พ.ค. 61 404,898,455,432.64 55.4118 -0.0557
27 เม.ย. 61 405,305,134,979.35 55.4675 -1.7055
20 เม.ย. 61 417,767,379,303.41 57.173 2.0333
12 เม.ย. 61 402,910,116,683.27 55.1397 0.8933
5 เม.ย. 61 396,382,616,989.73 54.2464 -1.2913
30 มี.ค. 61 405,817,841,228.77 55.5377 -0.3622
23 มี.ค. 61 408,464,903,882.52 55.8999 -0.2621
16 มี.ค. 61 410,380,140,917.02 56.162 0.8203
9 มี.ค. 61 404,385,659,411.12 55.3417 -0.6342
2 มี.ค. 61 409,019,899,502.77 55.9759 0.8659
23 ก.พ. 61 402,692,994,576.94 55.1100 2.3828
16 ก.พ. 61 385,281,407,856.69 52.7272 0.4846
9 ก.พ. 61 381,740,255,146.19 52.2426 - 2.1439
2 ก.พ. 61 397,405,878,603.26 54.3865 3.8532
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย  
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย
 

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : นาท 6/01/2017  (nart.n@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3355)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online