::: รายการ :::
ภารกิจ/ยุทธศาสตร์
ภาพข่าวกระทรวง  
แถลงข่าวกระทรวง
สรุปข่าวเศรษฐกิจรายวัน
ข้อมูลเศรษฐกิจรายวัน
กราฟเศรษฐกิจรายวัน
ข้อมูลการคลังภาครัฐ
เศรษฐกิจ การเงิน
ข่าว - บทความ
สาระน่ารู้
ออนไลน์ภาครัฐบาล
เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
MOF Link 
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสมัครงาน
ประกาศ/กฎกระทรวง
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 

::: กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศมูลค่าสินทรัพย์และมูลค่าหน่วยลงทุน::: (หน่วย: บาท)
วันที่
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน
นักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน
กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.)

30 ธ.ค.47

127,251,536,149.34

10.6602

17.5432

24 ธ.ค. 47

127,129,914,820.44

10.6547

17.5154

17 ธ.ค. 47

127,249,883,126.39

10.6502

17.5660

9 ธ.ค. 47

126,604,871,044.58

10.6400

17.3748

3 ธ.ค.47

126,974,201,066.67

10.6426

17.4918

26 พ.ย.47

126,605,731,935.15

10.6400

17.3751

19 พ.ย.47

126,616,077,398.70

10.6401

17.3784

12 พ.ย.47

126,299,979,161.03

10.6378

17.2783

5 พ.ย.47
125,958,620,357.39
10.6354
17.1702

29 ต.ค.47

125,756,480,771.49

10.6339

17.1062

22 ต.ค. 47

126,334,462,039.71

10.6381

17.2892

15 ต.ค.47

125,990,463,898.94

10.6356

17.1803

8 ต.ค.47

126,581,768,008.67

10.6398

17.3675

1 ต.ค.47

126,360,231,664.73

10.6382

17.2974

24 ก.ย.47

126,464,147,271.06

10.6390

17.3303

17 ก.ย. 47

126,925,747,034.63

10.6423

17.4764

10 ก.ย. 47

126,240,322,022.06

10.6374

17.2594

3  ก.ย. 47

126,076,549,522.53

10.6362

17.2075

27 ส.ค.47

126,067,821,909.73

10.6362

17.2048

20 ส.ค. 47

125,670,230,284.79

10.6333

17.0789

13 ส.ค.47

125,514,623,650.67

10.6322

17.0296

6 ส.ค. 47

125,902,505,839.13

10.6350

17.1524

30 ก.ค. 47

126,120,355,085.54

10.6365

17.2214

23 ก.ค. 47

126,410,688,955.49

10.6386

17.3133

16 ก.ค. 47

 126,599,406,155.49

10.6400

17.3731

9 ก.ค. 47

126,846,354,045.22

10.6417

17.4513

2 ก.ค.47

126,585,711,453.53

10.6399

17.3688

25 มิ.ย. 47

126,427,554,851.64

10.6387

17.3187

18 มิ.ย.47

125,973,537,865.18

10.6355

17.1749

11 มิ.ย.47

125,794,351,644.75

10.6342

17.1182

4 มิ.ย. 47
126,091,054,621.50
10.6363
17.2121

28 พ.ค.47

125,931,858,445.62

10.6352

17.1617

21พ.ค.47

125,588,160,735.07

10.6327

17.0529

14 พ.ค. 47

125,291,448,665.85

10.6306

16.9589

7 พ.ค. 47

125,380,622,761.79

10.6312

16.9872

30 เม.ย.47

125,374,703,152.64

10.6312

16.9853

23 เม.ย.47

125,399,647,793.30

10.6314

16.9932

16 เม.ย.47

124,324,331,551.72

10.6237

16.6527

9 เม.ย.47

124,294,121,740.93

10.6235

16.6431

2 เม.ย.47

124,281,278,101.16

10.6234

16.6390

26 มี.ค. 47
124,067,003,546.08
10.6219
16.5712

19 มี.ค. 47

124,027,745,739.34

10.6216

16.5587

12 มี.ค. 47
122,281,831,846.15
10.6091
16.0059
4 มี.ค. 47
122,272,845,461.62
10.6090
16.0030
27 ก.พ.47
122,270,930,847.42
10.6090
16.0024
20 ก.พ.47
122,269,183,872.49
10.6090
16.0019
13 ก.พ.47
122,267,104,791.70
10.6090
16.0012
6 ก.พ.47
122,264,064,731.48
10.6090
16.0002
30 ม.ค.47
122,253,874,036.35
10.6089
15.9970
23 ม.ค. 47
122,250,129,564.71
10.6089
15.9958
16 ม.ค. 47
122,246,642,432.97
10.6089
15.9947
15 ม.ค.47
122,245,303,203.87
10.6089
15.9943
9 ม.ค. 47
124,342,210,786.05
10.6546
16.5864
31 ธ.ค.46
124,341,719,971.50
10.6477
16.6024
26 ธ.ค.46
124,079,098,032.86
10.6420
16.5283
19 ธ.ค. 46
124,075,045,296.99
10.6365
16.5396
12 ธ.ค.46
124,073,299,895.05
10.6311
16.5516
4 ธ.ค. 46
124,073,163,090.23
10.6250
16.5659

หมายเหตุ :
        - กองทุนจ่ายเงินปันผล สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) จำนวน 1 ครั้ง ในอัตรา 0.30
บาทต่อหน่วย แล้ว
       - ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่15 มกราคม 2547 และจ่ายปันผลในอัตรา0.30 บาทต่อหน่วย สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) ในวันที่ 29 มกราคม 2547

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

ข้อมูล ข่าวสาร บทความข้อเขียน

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ (24 มี.ค. 47)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ์ (19 มี.ค. 47).
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์  (19 มี.ค.47)
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (19 มี.ค.47) 
ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ค.ร.ม. 23 ธ.ค. 46)
คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
กองทุนรวมวายุภักษ์ (8 หน้า, 30 ก.ค.46: สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สรุปข่าวกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

   


สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    vayupak@mof.go.th
Last Modify :   Access Since:Jan 2, 02          webstat