::: รายการ :::
ภาพข่าวกระทรวง  
แถลงข่าวกระทรวง
สรุปข่าวเศรษฐกิจรายวัน
ข้อมูลเศรษฐกิจรายวัน
กราฟเศรษฐกิจรายวัน
ข้อมูลการคลังภาครัฐ
เศรษฐกิจ การเงิน
ข่าว - บทความ
สาระน่ารู้
ออนไลน์ภาครัฐบาล
เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
MOF Link 
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสมัครงาน
ประกาศ/กฎกระทรวง
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
::: Web Link :::
::: ประกาศมูลค่าสินทรัพย์และมูลค่าหน่วยลงทุน::: (หน่วย: บาท)
วันที่
กองทุน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน
นักลงทุนทั่วไป(ประเภท ก.)
มูลค่าหน่วยลงทุน
กระทรวงการคลัง(ประเภท ข.)
19 ธ.ค. 46
vayupak 1
124,075,045,296.99
10.6365
16.5396
12 ธ.ค.46
vayupak 1
124,073,299,895.05
10.6311
16.5516
4 ธ.ค. 46
vayupak 1
124,073,163,090.23
10.6250
16.5659

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

ข้อมูล ข่าวสาร บทความข้อเขียน

เรื่อง  ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

         คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง สรุปได้ดังนี้
                   1. การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน
                       กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นผู้จัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 โดยในสัญญาจัดการกองทุนได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ เงื่อนไขในการลงทุน ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน

                       ทั้งนี้ ในการทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการทั้งสองได้ตกลงแบ่งการจัดการทรัพย์สินของ กองทุนบริษัทละเท่า กัน โดยแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนเป็นจำนวนเท่ากัน รายละ 40 ล้านบาทต่อปี รวมกันเป็นจำนวน 80 ล้านบาทต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 0.08 ต่อปีของมูลค่าเงินกองทุนเริ่มแรก ซึ่งเป็น อัตราที่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมตราสารทุนอื่นที่โดยปกติจะคิดในอัตราประมาณร้อยละ 1 ถึง ร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

                   2. การขออนุมัติหนังสือชี้ชวน
                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้ร่วมกันยื่นร่างหนังสือชี้ชวนที่ระบุรายละเอียดของ โครงการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งมีหลักการและสาระสำคัญตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สำนักงานคณะกรรมการ กลต. พิจารณาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ให้นำออก เผยแพร่ได้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546

                       หลังจากได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บริษัทจัดการพร้อมด้วยสถาบันการเงินที่ เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้ทำการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งปรากฏว่าได้มีประชาชนให้ความสนใจขอรับหนังสือชี้ชวนเป็นจำนวนมาก ทำให้หนังสือ ชี้ชวนที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอแจกจ่ายในบางสาขาของธนาคารพาณิชย์

                   3. สรุปผลการจำหน่ายหน่วยลงทุน
                       หน่วยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ส่วนที่ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 70,000 ล้านบาท บริษัทจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่ง เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยผู้จัดจำหน่าย หน่วยลงทุนได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ไทย 5 แห่ง เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

                       กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้เปิดให้ผู้สนใจลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุนได้ ระหว่างวันที่ 11 – 24 พฤศจิกายน 2546 โดยให้สิทธิผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา สหกรณ์ มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล จองซื้อได้ก่อน ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันการเงินและกองทุน

                       เพียงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ได้มีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เต็มจำนวน 70,000 ล้านบาท โดยมีผลการจองซื้อ ดังนี้

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

จำนวนราย

จำนวนเงินรวม (บาท)

1. บุคคลธรรมดา

    1.1 มูลค่าจองซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท/รายการ
    1.2 มูลค่าจองซื้อมากกว่า 500,000 บาท/รายการ
2. นิติบุคคล

3. มูลนิธิ วัด สหกรณ์ สถาบันการศึกษา

4. สถาบันการเงิน กองทุนต่าง

 

31,428

1,942

90

314

46

 

9,138,855,000

5,922,438,000

801,050,000

3,028,331,000

51,109,326,000

                                    รวม

33,820

70,000,000,000

 

                   4. การซื้อขายกองทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง กับกระทรวงการคลัง
                       หลังจากที่ได้มีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบเต็มจำนวน 70,000 ล้านบาทแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ กลต. ก็ได้รับรองการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ .. 2535 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 และในวันเดียวกันนี้กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาขายกอง ทรัพย์สินของกระทรวงการคลังให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

                       ราคาซื้อขายกองทรัพย์สินได้ใช้ราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2546 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการจัดตั้งกองทุน รวมวายุภักษ์มีมติอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เป็นราคาในการกำหนดราคาซื้อขาย โดยกองทรัพย์สินมีมูลค่าตาม ราคาตลาดรวมเท่ากับ 85,000 ล้านบาท และกระทรวงการคลังได้ตกลงขายกองทรัพย์สินดังกล่าวให้กับกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ในราคาเท่ากับ 70,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 17.65 ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลเพียงพอที่จะจ่ายอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท นักลงทุนทั่วไป ซึ่ง วันที่ 1 ธันวาคม 2546 อันเป็นวันที่กองทุนได้ซื้อกองทรัพย์สินจากกระทรวงการคลัง กองทุนมีกำไร จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวนประมาณ 25,000 ล้านบาท และได้ตั้งสำรองเงินปันผลขั้นต่ำตลอดอายุกองทุน 10 ปี เป็นจำนวน 21,000 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                       นอกจากสัญญาซื้อขายกองทรัพย์สินแล้ว กระทรวงการคลังและกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ยังได้ร่วมกัน ลงนามในสัญญาให้สิทธิในการขายกองทรัพย์สิน (Put Option) และสัญญาให้สิทธิในการซื้อกองทรัพย์สิน (Call Option) ซึ่งเมื่อครบกำหนดอายุโครงการในปีที่ 10 แล้ว หากเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น กระทรวงการคลัง จะดำเนินการซื้อกองทรัพย์สินตามราคาใช้สิทธิ ซึ่งใช้ราคาขายกองทรัพย์สินเริ่มแรกเป็นฐานในการคำนวณตามสูตรที่ กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

                   5. การจองซื้อหน่วยลงทุนของกระทรวงการคลัง

                       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 กระทรวงการคลังได้นำเงินที่ได้จากการขายกองทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง จำนวน 30,000 ล้านบาท เข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าว ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทำให้ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีวงเงินกองทุนครบจำนวน 100,000 ล้านบาท

                   6. การประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

                       กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายใต้การบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและมูลค่า หน่วยลงทุนครั้งแรกประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ซึ่งปรากฏผลว่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 124,073,163,090.23 บาท คิดเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.4073 บาทต่อหน่วย โดยหากคำนวณตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน มูลค่าหน่วยลงทุนของนักลงทุนทั่วไป (ประเภท .) จะเท่ากับ 10.6250 บาทต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยลงทุนของกระทรวงการคลัง (ประเภท .) จะเท่ากับ 16.5659 บาทต่อหน่วย

                   7. การจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาล
                       คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 3 คน และผู้แทนจากบริษัทจัดการแห่งละ 1 คน โดยดำริของกระทรวงการคลังได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดที่ 1 ในปลายเดือนมกราคม 2547 ในอัตรา 0.30 บาท (30 สตางค์) ต่อหน่วย

                   8. บทสรุป
                       การจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง กล่าวได้ว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการในการ บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์ จากอดีตที่ไม่เคยมีการบริหารจัดการมาก่อน และ เป็นการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมนอกจากการกู้และการเก็บภาษี แม้ว่าจะมีผู้ลงทุนรายย่อยจองซื้อหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่ คาดการณ์ไว้ แต่คาดว่าในระยะต่อไปเมื่อผู้ลงทุนมีความคุ้นเคยและมีความเข้าใจในกลไกของกองทุนประเภทนี้มากขึ้น ก็จะเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น
ที่มา: (สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 ธันวาคม 2546)


หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
กองทุนรวมวายุภักษ์ (8 หน้า, 30 ก.ค.46: สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)


ยกเลิกการใช้งานที่อยู่ สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น 7
ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เปลียนใหม่เป็น

กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักน?โยบาย?และ?แผน ?โทร.0 2265 8050 ต่อ 5511

หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    vayupak@mof.go.th
Last Modify :   Access Since:Jan 2, 02          webstat