กองทุนรวมวายุภักษ์

 

  ::.รวมข้อมูลปี  2546-2547 .::        ::. ปี  2548  ::.   ปี  2549    ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560  ปี 2561

วันที่ - เดือน - ปี

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง มูลค่าเปลี่ยนแปลง
21 มิ.ย. 62 385,944,365,793.38 53.2879 -1.6143
14 มิ.ย. 62 374,252,249,275.24 51.6736 -0.1539
7 มิ.ย. 62 373,137,780,076.97 51.5197 -0.7421
31 พ.ค. 62 367,763,071,998.46 50.7776 -0.493
24 พ.ค. 62 364,192,221,792.92 50.2846 -0.3775
17 พ.ค. 62 361,457,883,619.01 49.9071 1.6647
10 พ.ค. 62 373,515,267,980.70 51.5718 1.2409
3 พ.ค. 62 382,502,197,027.12 52.8127 -0.1646
26 เม.ย. 62 381,310,345,534.40 52.6481 -0.7293
12 เม.ย. 62 376,028,294,334.17 51.9188 -0.5086
5 เม.ย. 62 372,344,338,606.81 51.4102 0.2435
29 มี.ค. 62 374,108,057,911.61 51.6537 0.766
22 มี.ค. 62 379,655,930,213.63 52.4197 -0.9461
15 มี.ค. 62 372,803,975,501.50
51.4736 -0.2409
8 มี.ค. 62 371,059,065,189.87 51.2327 0.2452
1 มี.ค. 62 372,834,996,123.32 51.4779 0.6069
22 ก.พ. 62 377,230,138,257.84 52.0848 -0.8122
15 ก.พ. 62 371,348,215,974.71 51.2726 0.3988
8 ก.พ. 62 374,236,361,835.39 51.6714 0.4443
1 ก.พ. 62 377,454,444,898.86 52.1157 -0.8058
25 ม.ค. 62 371,618,062,440.89 51.3099 -0.7508
18 ม.ค. 62 366,180,811,070.41 50.5591 1.1526
11 ม.ค. 62 374,528,582,099.20 51.7117 -1.3849
4 ม.ค. 62 364,497,915,834.79 50.3268 -0.3939
หมายเหตุ : 
*1* กองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
*2* กองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" ชื่อย่อ "YAYU1"
*3* กองทุนจ่ายเงินปันผลในปี 2555 สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.) รวม 2 ครั้ง ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*4* ภายใต้การบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
*5*
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนทั่วไป (ประเภท ก.)ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย
*6* สรุปผลการซื้อขายกองทุนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภายใต้การบริหารและจัดการ โดย
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จก.(มหาชน)
:     www.ktam.co.th
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน):   http://www.mfcfund.net

บริการข้อมูลโดย  
- เทิดศักดิ์  แสงวิมล email address : therdsak@ktam.co.th บลจ.กรุงไทย
 

Date

contents

24 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมภายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานและกำกับดูแลสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
19 มี.ค.47 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
23 ธ.ค.46 ผลการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ครม.)
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
  คู่มือการจองซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง)
  ประกาศ กลต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง “กองทุนรวมวายุภักษ์” (VAYUPAK MUTUAL FUND)
30 ก.ค.46 กองทุนรวมวายุภักษ์ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนวายุภักษ์)
สำนักงานกองทุนวายุภักษ์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 4
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 02-265-8050
หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์    
webmaster@mof.go.th  
ปรับปรุง : นาท 5/01/2018  (nart.n@mof.go.th โทร 02-273-9023 ต่อ 3355)      
  :   Access Since:Jan 2, 02         webstat    PV ตุลาคม 2547 online

-50.