รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายวีรพงษ์ รามางกูร

 
 
 
นายวีรพงษ์ รามางกูร
26 สิงหาคม 2533 - 13 ธันวาคม 2533