รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)

 
 
 
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)
29 พฤศจิกายน 2494 - 7 ธันวาคม 2494