TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

Article

Section1

 • Rama10
 • economy
 • studentloan
 • มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดตลาดสวัสดิการกระทรวงการคลัง

Section3

Section4

Section5

บอกเล่าเก้าสิบ

วีดีโอ

MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

หน่วยงานในสังกัด

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส.
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • SME Bank

กรมในสังกัด

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 • w3c_xhtml
 • w3c_css
 • w3c_wcag