TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

สำหรับภาคธุรกิจ
  • 20 ก.พ. 2562

    อัตราแลกเปลี่ยน คือ ราคาของเงินสกุลหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เท่ากับ 32.00 บาท

  • 20 ก.พ. 2562

    นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยี ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สถาบันการเ...

  • 20 ก.พ. 2562

    ความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน (Collaboration on Adopting Standardized QR Code for e-Payment)