TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

สำหรับนักเรียน / นักศึกษา
 • 20 ก.พ. 2562

  ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของชาติ...

 • 20 ก.พ. 2562

  ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แ...

 • 20 ก.พ. 2562

  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ?เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

 • 8 ก.พ. 2562

  ??“เศรษฐทัศน์” เป็นโครงการประกวดบทความวิเคราะห์ วิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)...

 • 8 ก.พ. 2562

  โครงการ “BOT Challenge & Experience” หรือ โครงการ “ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.” เป็นโครงการที่ ธปท. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดติดต่อกัน...