การแถลงข่าว National Digital ID Infrastructure

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานการแถลงข่าว National Digital ID Infrastructure ณ ห้อง 704 ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560