ตรวจราชการ จ.นนทบุรี

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี บ้านพักธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 และเยี่ยมชมกิจการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ บจก.พี เอ็น พี บรรจุภัณฑ์ และ บจก.วีชมาร์ต หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามมาตรการจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยการใช้จ่ายผ่าน Application ถุงเงินประชารัฐ ณ ตลาดบางใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562