ตรวจราชการ จ.ชุมพร

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมด้วย ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จากนั้นได้ตรวจติดตามการใช้งานเครื่อง EDC และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตชุมพร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร และสำนักงานธนารักษ์ชุมพร พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก ในการนี้ ได้ให้สัมภาษณ์รายการ “ผู้ว่ามาแล้ว”ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร FM100MHzในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562