ตรวจราชการ จ.นครปฐม

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานคลังเขต 7 ลงพื้นที่ติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ระบบ e-Donation ณ องค์พระปฐมเจดีย์เยี่ยมชมกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัท นครไทย เซรามิก จำกัด และบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ณ จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังแก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562