ตรวจราชการ จ.ราชบุรี

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และเข้าเยี่ยมคาราวะนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือข้อราชการของกระทรวงการคลัง ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีและลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการ และโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด ติดตามโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดราชบุรี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงตำบลดอนคา ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนา (จุดเรียนรู้เมืองเกษตรสีเขียว) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562