ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการนี้ ได้ร่วมหารือข้อราชการกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562