ตรวจราชการ จ.สุรินทร์

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสุรินทร์) ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และด่านศุลกากรช่องจอม ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562