ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรฯ กลุ่มจักสาน กลุ่มแม่บ้านปรีเวง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสังและตรวจเยี่ยมลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับการช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้จากหน่วยงานภาครัฐปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562