กอช. มอบใบประกาศเกียรติคุณ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการชมเชยจังหวัดที่มีการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ณ บริเวณโถงวายุถักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562