ตรวจราชการ จ.จันทบุรี

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามราชการผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะ นายวิฑูรรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการต่างๆ ได้แก่ การค้าชายแดนและการปฏิบัติงานของด่านพรมแดนบ้านผักกาด โครงการพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง (โครงการก่อสร้างที่ดำเนินพิธีการศุลกากรด่านศุลการจันทบุรี) ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ ราย หจก.999 ลิสซิ่งจันทบุรี ตรวจการใช้งานแอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ" ณ ตลาดสดเจริญสุข โครงการ National e-Payment ณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562