กระทรวงการคลังได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ และจะหยุดปรับปรุงข้อมูลใหม่ในเว็บไซต์เดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กระทรวงการคลังได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ และจะหยุดปรับปรุงข้อมูลใหม่ในเว็บไซต์เดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการชมเชยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการชมเชยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวรายงาน ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ศ.2562

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าว ประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (3) ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3...

ตรวจราชการ จ.พิษณุโลก

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งบ้านทุ่งน้ำใส และวิสาหกิจชุมชน...

ตรวจราชการ จ.ภูเก็ต

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์...

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ครั้งที่2/2562 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์

ธ.ก.ส. เปิดตลาดนัดวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 2

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตลาดวายุภักษ์รักประชาชน ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2 โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร ทายาทเกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้...

ธอส. ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น จัดพิธีมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วย นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการธนาคาร นางสุจิตตรา คําดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารธนาคาร พนักงานเขต/สาขาในพื้นที่ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น...

ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโนยาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข โดยมีนายสาธิต ภู่หอมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ให้การต้อนรับ และ...

ตรวจราชการ จ.พังงา

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 11 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (เครื่อง EDC) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่...

ตรวจราชการ จ.อุตรดิตถ์

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายธนาธร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” และตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด...

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้าภารกิจด้านทรัพย์สิน นายประภาศ คงเอียด...